รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสภาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 โดยมีรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และรองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ตันตโยทัย ประธานคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาการพยาบาลทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุม

ซึ่งสภาการพยาบาลมีหน้าที่ในการพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามอำนาจหน้าที่ข้อ 6 ของสภาการพยาบาล คือ การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยอาศัยข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรที่ควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสภาการพยาบาลได้ปรับปรุงข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และคู่มือการขอรับรองสถาบันการศึกษาและการผดุงครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและองค์กรข้างต้น รวมทั้งระบบของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance, AUN-QA) ดังนั้น

สภาการพยาบาลจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ ที่ปรับขึ้นใหม่ โดยมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

* ข้อบังคับฯ รับรองสถาบัน 2562 ปรับแก้ไขจากปี 2560

* การเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง

* Accredit Criteria 2560 _Revised

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โทร.02 596 7567-70