กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคและการบริหารจัดการงานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสถานบริการพยาบาล สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Legal framework and regulations on nursing and midwifery registrationเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562