คณะกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาการพยาบาลในสถานพินิจฯ จ.นนทบุรีคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล นำโดยรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในสถานพินิจ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในสถานพินิจ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้กำลังใจต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ โดยมีชมรมดนตรีจากโรงพยาบาล พี เอ็น เอช เข้าร่วมให้ความบันเทิง ทำกิจกรรม และมอบของที่ระลึกจากฝีมือของเด็กๆ ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562