การรับรองสถาบันการศึกษา- รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง(สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)

- รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง(สถาบันที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา)

-รายชื่อสถาบันที่ผ่านการประเมินความพร้อมโครงการจัดตั้งเพื่อขอเปิดสถาบันการศึกษาฯ

- ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2566 New

- ขั้นตอนการขอรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันที่เปิดดำเนินการรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่2 - ปีที่4

- แนวทางการทำ Faculty Practice

Download แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2566

Download แบบบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ

  • รายละเอียดการขอยื่นรับรองสถาบันฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

    • ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    • เบอร์โทรศัพท์ 0 2596 7567-70 โทรสาร 0 2951 0146 Email : [email protected]