สปสช.จะคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข สมัยวาระ 2563-2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมคดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในสมัยวาระ พ.ศ.2563 – 2567 ซึ่งกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบด้วย กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. กลุ่มผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ และกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ
  3. กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนาทิพย์ มารมย์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทร.084 751 2785 ในวันและเวลาราชการ