สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “ ความท้าทายการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ”สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรในสาขาวิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพที่สนใจ เรื่อง “ ความท้าทายการพยาบาลในทศวรรษที่ 21 ” ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยต่าง ๆ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจนโยบายและแนวทางของประเทศไทยในการจัดระบบบริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักการพัฒนาระบบบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21

 หลักการและเหตุผล

กำหนดการ

เอกการที่เกี่ยวข้อง (หนังสือเชิญ) 

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

 

ประเภท

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนภายใน

10 ม.ค. 63

ลงทะเบียนภายหลัง

10 ม.ค. 63

สมาชิก

2,300

2,600

บุคคลทั่วไป

2,500

2,800