พิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติฯ และเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ เรื่อง “ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย”รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติเรื่อง “ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและการพัฒนาพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย”

โดยการประชุมดังกล่าว มุ่งหวังให้พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (Advanced Practice Nurse: APN) มีบทบาทในการดูแลและจัดการผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในสาขาที่มีความชำนาญ และให้ APN ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์การดูแลที่เกิดจากการปฏิบัติตามบทบาทของ APN ในการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง APN สามารถแสดงศักยภาพตามบทบาท APN อย่างเต็มที่ และมีผลงานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารทางการพยาบาล รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทของ APN และ/หรือส่งเสริม/สนับสนุนให้ APN สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานเชิงประจักษ์ของ APN สาขาต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีวิทยากรหลายท่านเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรยายในหัวข้อ Issues and Trends in APN Practice : Global and Thailand Perspectives ดร.ธีรพร สถิรออังกูร บรรยายในหัวข้อ ก้าวข้ามความท้าทาย และความก้าวหน้าของ APN อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล Posters Presentations เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562