สภาการพยาบาลนำโดย อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง พร้อมคณะผู้แทนจากสภาการพยาบาล เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 สภาการพยาบาล นำโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สอง รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล ด้านมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องฯ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารสภาการพยาบาล และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เข้าอวยพรนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี