รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เตรียมการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก ( WHA) ครั้งที่ 73 ร่วมกับ Dr.Daniel Kertesz และ Dr.Liviu Vedrasco จาก WHO, Thailandเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (WHA) ครั้งที่ 73 และได้เชิญ Dr.Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand และ Dr.Liviu Vedrasco, WHO Programme Officer Thailand มาร่วมหารือการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลปัญหาสุขอนามัยของประชากรในประเทศไทย รวมทั้งประเด็นด้านความสอดคล้องของจำนวนบุคลากรในการให้บริการด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล รวมถึงสวัสดิภาพและความก้าวหน้า มั่นคงของพยาบาลในการปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพของประเทศ เพื่อการพิจารณาเตรียมการนำเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก (WHA) ต่อไป