รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งแรกของปี 2563 เพื่อดำเนินงานในภารกิจตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2540 พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งด้านการพยาบาลแก่ประชาชน การพัฒนาด้านการศึกษาสาขาการพยาบาลศาสตร์ และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานด้านการพยาบาลร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพอื่น ๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ (สช.) เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพต่อประชาชนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป