ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เข้าร่วมหารือในการประชุม เรื่อง บทบาทการพยาบาลในการดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บทบาทการพยาบาลในการดูแลประชาชนในระดับปฐมภมิ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และแพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้สรุปการดำเนินงานของสภาการพยาบาลในการดูแลประชาชนในระดับปฐมภูมิ เน้นการให้บริการที่เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสภาการพยาบาลได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ได้แก่ โครงการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการที่พิสูจน์ได้ว่าพยาบาลทำงานใกล้ชิดชุมชน และสามารถเป็นผู้แก้ปัญหา หรือประสานหาทางออกให้ประชาชนในบทบาทของพยาบาลคือผู้จัดการระบบสุขภาพในชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สภาการพยาบาลได้จัดทำโครงการวิจัยบทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ พบว่า พยาบาลมีบทบาทความรับผิดชอบและศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่หลากหลาย ทุกกลุ่มวัย และมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การดูแลระยะยาว และการดูแลระยะท้ายของชีวิต อีกทั้งสภาการพยาบาลยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน อาทิ โครงการเสริมศักยภาพพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน และ โครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป