นายกสภาการพยาบาลเปิดประชุมฯ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance and Accreditation for Nursing Institutional Development) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการรับรองสถาบันการศึกษา คณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการรับรองสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการรับรองสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล (Quality Assurance and Accreditation for Nursing Institutional Development) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนาในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองสถาบันการศึกษา World Federation for Medical Education: WFME เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurrance : AUNQA อาทิ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลแก่ที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ ร่วมระดมความคิดเห็น และสรุปประเด็นหลักที่ได้เพื่อจัดทำ “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ต่อไป