นายกสภาการพยาบาลแถลงข่าวเรื่องการขอสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 400 คน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล
ได้แถลงข่าวเรื่อง สภาการพยาบาลประกาศระดมสรรรพกำลัง
ขอการสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย 400 คน
เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
โดยคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล
สกลสัตยาทร เป็นที่ปรึกษา ได้เห็นความสำคัญ
และความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตียงผู้ป่วยหนักสำหรับผู้ป่วยโรคโควิค-19
จึงได้จัดตั้งคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น และศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะสกล
สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าวนี้
   สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล ได้ให้ความเห็นว่า
พยาบาลเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักตลอด
24 ชั่วโมง ความสำเร็จของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์เช่นนี้
พยาบาลต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
เวลา 13.30 น ที่ผ่านมา นายกสภาการพยาบาล          ได้เชิญ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้า ICU
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ
ซึ่งหัวหน้าพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยินดีสนับสนุนพยาบาล ICU
เข้าร่วมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
ซึ่งการเตรียมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจำเป็นต้องมีแพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ ทำงานในหน่วยผู้ป่วยหนักเหล่านี้
สภาการพยาบาลเห็นความจำเป็นที่จะร่วมมือกับคณะจัดทำงานจัดเตรียมเตียงผู้ป่วยโควิด-19
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเตรียมพยาบาลที่มีความรู้
ความชำนาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวนอย่างน้อย 400 คน
เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และเป็นปัญหาของประเทศชาติในขณะนี้