ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาลชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง
ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล
(
Apply Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care) ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/regcam2020