กรมสุขภาพจิต ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา ขอเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เรื่อง "Mental Health in the COVID-19 Pandemic" ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน การเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... http://aimhc.dmh.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- การลงทะเบียน : นายอมรวิทย์ อมาตยคง โทรศัพท์ 084 009 9908 และ 0 2590 8124

- การจัดประชุม : นางสาววรวิปรียา ภูณรงค์ โทรศัพท์ 080 606 3638

                      นางสาวพิชญา บัวรุ่ง โทรศัพท์ 086078701531