ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้สนใจที่จะเปิดคลินิกการพยาบาลฯ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสภาการพยาบาลได้กำหนดจัดการประชุมผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้สนใจที่จะเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการนำคลินิกฯ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งความจำนงในแบบตอบรับที่แนบภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

1. นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์ โทร 02-596 7571

2. นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร 02-596 7572 โทรสาร 02-591 1046

Email Address : [email protected]

 

กรณีต้องการหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ

กรุณาติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร 02-596 7572)