นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology”เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “บัณฑิตศึกษาในยุค Digital Technology”โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน ณ สภาการพยาบาล
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน และจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 บรรยายเรื่อง “บัณฑิตศึกษากับงานวิจัย” รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ความต้องการและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาล (นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)”
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมวิเคราะห์ นำเสนอ และวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ซึ่งคณะทำงานฯ จะนำไปสรุป “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในระบบสุขภาพโลกต่อไป