สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี การเปิดที่ทำการใหม่ สำนักงานเลขาธิการ สภากายภาพบำบัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และนางพิชชุดา วิรัชพินทุ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดี กับ กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด ในโอกาสเปิดที่ทำการใหม่สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ณ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563