ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 (ภาคภาษาอังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 (ภาคภาษาอังกฤษ)
ด้วยกรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับสถานการณ์ไวรัสโควิด19 (ภาคภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Video Conference Live Streaming (Cisco WebEX) เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการต่างประเทศด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตจากภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Registration : https://aimhc.dmh.go.th/oia/