ขอเชิญพยาบาลร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563”สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญพยาบาลส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563”
ท่านผู้สนใจสามารถส่งแบบเสนอชื่อและผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dmthai.org/index.php/activities-and-news/news-pr/1050-20201112-01