สภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิแก่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล  คนที่ 1 พร้อมด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ดร.ราศรี ลีนะกุล ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาล รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี และนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิและข้อเสนอการแก้ไข โดยมีกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
โดยสภาการพยาบาลได้นำเสนอภาพรวมความต้องการการบริการสุขภาพปฐมภูมิของประชาชน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ การกำหนดอัตรากำลังพยาบาล การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในปัจจุบันทำได้น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความต้องการของประชาชน และเมื่อวิเคราะห์จำนวนพยาบาลที่ต้องการในพื้นที่ปฐมภูมิยังขาดกำลังคนกว่า 43,753 คน และด้วยการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นไปได้ยากที่จะจัดการกำลังคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้สภาการพยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในเรื่องการเตรียมพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิ และการจัดการระบบและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ สภาการพยาบาลยังได้เน้นย้ำว่าประเด็นปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นปัญหาที่มีผลโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนของประเทศผู้กำหนดนโยบายด้านสุขภาพจึงควรให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณในการเตรียมบุคลากรสายสุขภาพที่เพียงพอในระดับปฐมภูมิ และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอันที่จะร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป