ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการประชุม online ผ่านระบบ Zoom

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL : https://ns.mahidol.ac.th/digitalhealth2021/