สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ ขอส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้จัดทำข้อปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงและปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่าน ด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดีจากสภาการพยาบาล