สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลกข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก (Global Health Fellowship Program - GHFP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพต่าง ๆ ในเวทีระดับโลกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่
    กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    หรือที่ Email: [email protected]

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://bit.ly/37cEyAj
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 1371