รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานทะเบียน)