สำนักงานศาลปกครองขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานศาลปกครอง

 

สำนักงานศาลปกครองขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนที่

         สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4

         อาคารบริหาร 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 

หรือส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง 

         สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง 

         120  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

         เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 11210 

                ***วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างให้ชัดเจนว่า "สมัครเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด " 

                ***ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันยื่นใบสมัคร

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : 

https://drive.google.com/file/d/1rbJPokziyTfyKtO1LlZQzBGDev8Gw9jI/view

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 0775 และ 0 2141 0903 หรือโทรสายด่วน 1355