สำนักงาน กพร. ขอความร่วมมือตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนสำนักงาน กพร. ขอความร่วมมือสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการจากภาครัฐโดยข้อมูลส่วนนี้จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านบริการและสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ 
        ท่านสามาถร่วมตอบแบบสำรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2564 
          -ได้ที่ลิงก์... https://opdc.csn.cx/
          -หรือสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ