ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร "สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19" ร่วมรับมือสถานการณ์ Covid-19         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว และตระหนักถึงภารกิจของสมาชิกของสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่กำลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน อยู่ในระบบสุขภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่นี้ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ จึงพิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมระดมสรรพกำลังของบุคลากรในแต่ละวิชาชีพในสมาพันธ์วิชาชีพฯ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานเป็นกำลังเสริมตามกำลังความสามารถและความถนัด 

 

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังและกำลังเสริมในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ร่วมกัน

 

ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9