สภาการพยาบาลขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” ร่วมรับมือสถานการณ์ Covid-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร         จากการประชาสัมพันธ์ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยในการแถลงข่าว “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อระดมกำลังบุคลากรในวิชาชีพเข้าร่วมแก้ปัญหาของประเทศในครั้งนี้ สภาการพยาบาลขอขอบคุณผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้อาสาสมัครผ่าน Google form ของสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ มาเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากขณะนี้ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงทำให้มีความต้องการอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้าอย่างเร่งด่วนในกิจกรรม ดังนี้
               1. การฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2564 และในช่วงเวลาต่อไป
               2. การร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง

สภาการพยาบาลจึงขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง ร่วมลงทะเบียนเป็น “อาสาสมัคร” เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของท่านในการช่วยเหลือดูแลประชาชน รับมือสถานการณ์ Covid-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่จะกรุณาร่วมกันช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราปลอดโควิดในเร็ววัน
ร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครได้ที่... https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9