แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียมฉีดวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด - 19