คลิปวิดีโอ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม : สเเกน QR Code หรือ คลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=pZ4DwxyY2A0