คลิปวิดีโอ แนวปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19คลิปวิดีโอแนวปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อการเตรียมวัคซีนชนิด Multiple dose ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

สามารถสเเกน QR CODE หรือ คลิก https://www.youtube.com/watch?v=hfGxKz7oXnY