ประกาศองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพประกาศองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติม http://www.tnmc.or.th/news/535

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers)