ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้ารับการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ สาชาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้ารับการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ สาชาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

**********************************************************************************

เลื่อนการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1/2564

 

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเป็นวงกว้างที่มีความรุนแรงมากขึ้น และตามประกาศราชกิจจานุเบกษา คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง และประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

 

         องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สภาการพยาบาล ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบทุกท่าน และเพื่อให้ความร่วมมือตามประกาศมาตรการของภาครัฐดังกล่าว จึงขอเลื่อนการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1/2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและสามารถกำหนดวันได้แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้ารับการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาชาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้ารับการสอบซ่อมเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาชาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564