มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล 

 

พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers)        

         พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) หมายถึงบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ ที่มีการเรียกตำแหน่งในสถานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพในการดูแลรักษาและฟื้นสภาพ โดยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่รุนแรง ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และสามารถสื่อสารบอกความต้องการได้ทั้งนี้กระทำภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

 

ขอบเขตและความรับผิดชอบของพนักงานให้การดูแล

         ลักษณะงานที่พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ปฏิบัติเป็นการให้การดูแลแก่ผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ใช้ทักษะในการดูแลขั้นพื้นฐานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการสังเกตและรายงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

         พนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 
              1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่าง ๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบถ้วนและพร้อมใช้งาน 
              2. ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำหัตถการต่าง ๆ โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานหรือคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการตรวจรักษาของแพทย์ 
              3. ร่วมกับทีมการพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน 
              4. สรุปสถิติรายงานผู้ป่วย เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านบริการ 
              5. ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการตามหลักมาตรฐาน 
              6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
              7. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานช่วยการพยาบาลกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ