เกี่ยวกับองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



ความเป็นมาขององค์กรฯ

          สภาการพยาบาลได้จัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Competency Certification of Occupational Standard and Professional Qualifications) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) เพื่อให้พนักงานให้การดูแลได้มีการรับรองความรู้ สมรรถนะและทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของพนักงานให้การดูแลสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ
 

โครงสร้างองค์กรรับรองฯ  

สำนักงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล   
         ตั้งอยู่ อาคารนครินทรศรี ชั้น 6 สภาการพยาบาล มีหน้าที่ในการดำเนินประเมินสมรรถนะของพนักงานให้การดูแลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของพนักงานให้การดูแล

มีสถานที่ทดสอบมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล 2 แห่ง ได้แก่
         1.1  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330            
         1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ตั้งอยู่ที่ อาคาร กสท. โทรคมนาคม (อาคาร CAT 1) ชั้น 1-2 เลขที่906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


บทบาทหน้าที่ขององค์กรรับรองฯ

         1. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ตามมาตรฐานอาชีพ 
         2. เพื่อประเมินสมรรถนะของพนักงานให้การดูแลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของพนักงานให้การดูแล โดย
                2.1 สำหรับกลุ่มพนักงานให้การดูแลที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาหรือฝึกอบรม แต่มีประสบการณ์การทำงานและความชำนาญในอาชีพ
                2.2 สำหรับกลุ่มพนักงานให้การดูแลผู้มีคุณวุฒิการศึกษาหรือฝึกอบรม และมีประสบการณ์การทำงาน มีความชำนาญในอาชีพ