กิจกรรมและการดำเนินงานขององค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเลขาธิการสภาการพยาบาลให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver)

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care giver) ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง แผนการดำเนินงานขององค์กรฯ และนำเยี่ยมชมสำนักงานขององค์กรฯ พร้อมตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม รศ.ละออ หุตางกูร สภาการพยาบาล 

         พร้อมกันนี้ คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรฯ ได้นำคณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสภาการพยาบาลได้รับความร่วมมือจากสอง สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นหน่วยทดสอบสมรรถนะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจเยี่ยม ผลการตรวจประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะผู้ตรวจประเมิน ณ  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 

นายกสภาการพยาบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

         เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และนายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ระหว่างสภาการพยาบาลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล 

         สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สภาการพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายกำลังคนในทีมพยาบาล เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน จึงได้กำหนดให้มีทีมการพยาบาลที่ผสมผสานทักษะ ซึ่งพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ที่มีอยู่กว่า 40,000 คน ทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีม โดยพนักงานให้การดูแลบางส่วนได้รับการอบรมระยะสั้น บางส่วนไม่ได้ผ่านหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน สภาการพยาบาลจึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ Aides/ Care Givers) ขึ้น เพื่อให้พนักงานให้การดูแลที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และคุ้มครองผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน