มุมความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแลมุมความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแล

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน

1. วิธีการประเมิน

    การประเมินสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) ชั้น 2  ประกอบด้วย

          1. การสอบข้อเขียน

          2. การประเมินทักษะปฏิบัติ

          3. การสัมภาษณ์

 

หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Care givers) มีทั้งหมด 15  หน่วย ประกอบด้วย

10101 ช่วยดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10102 ช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10201 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10202 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10203 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขสบาย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10301 ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปากภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10302 ช่วยวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก และส่วนสูงในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีภาวะเสี่ยง โดยใช้ระบบดิจิตอลภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10303  ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10304 ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

10305  ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม

10401 จัดการวัสดุอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10402  ทำความสะอาดอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10403  เก็บรักษาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10501 ช่วยปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

10502 ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 

2. แนะนำให้เข้าอบรมหลักสูตรพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 

         โดยสามารถเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานให้การดูแล คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 ได้ที่ลิงก์ https://e-training.tpqi.go.th/ โดยสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบและค้นหาหลักสูตรพนักงานให้การดูแล ชั้น 2 จะมีคำอธิบายหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และมอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) ต้องทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ก่อนและหลังการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

 

มอดูลฝึกอบรมของคุณวุฒิวิชาชีพ (Module Training) 2 ชั่วโมง 1 นาที

มอดูลที่ 1 การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ความสุขสบาย และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย 25 นาที

มอดูลที่ 2 การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย 15 นาที

มอดูลที่ 3 การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการดูแลเมื่อถึงแก่กรรม 34 นาที

มอดูลที่ 4 การจัดการอุปกรณ์การรักษาพยาบาล 25 นาที

มอดูลที่ 5 การสนับสนุนงานธุรการในหน่วยงาน 20 นาที

สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

สื่อวีดิทัศน์แสดงกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 16 นาที

 

3. แนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์สภาการพยาบาล  

         โดยเข้าไปในองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้าไปใน page มุมความรู้ พนักงานให้การดูแลที่ลิงก์ https://www.tnmc.or.th/news/537 จะแนะนำรายชื่อหนังสือที่ให้ความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแล และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน

 

รายชื่อหนังสือและสื่อให้ความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแล

หนังสือให้ความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแล

1. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล  

สุปาณี เสนาดิสัย และ มณี อาภานันทิกุล,บรรณาธิการ.(2552). คู่มือปฏิบัติการพยาบาล.กรุงเทพ:บริษัทจุดทอง.

 

2. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1  

เรณู สอนเครือ. (2553). แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี :ยุทธรินทร์การพิมพ์.

 

3. การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ 

สุปาณี เสนาดิสัย และ วรรณภา ประไพพานิช. (2554). การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพ: บริษัท จุดทอง.

 

4. แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 

อภิญญา เพียรพิจารณ์. (บรรณาธิการ.) (2553). แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก.

 

5. การพยาบาลพื้นฐาน: ปฏิบัติการพยาบาล=Fundamentals of nursing practice 

อัจฉรา พุ่มดวง,บรรณาธิการ.(2555).การพยาบาลพื้นฐาน:ปฏิบัติการพยาบาล=Fundamentals of nursing practice.พิมพ์ครั้งที่3.กรุงเทพ:วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

 

สื่อการเรียนรู้

1. Youtube SDU Nurse   https://www.youtube.com/channel/UCrjzlwf4T4NZ02schR0NafQ

2. https://youtu.be/t5H1t8-7Vs4

3. https://youtu.be/UgGCFhCHELE

4. https://youtu.be/OYOHZ21wfXc

5. https://youtu.be/n9YHtnwXY9c

6. https://youtu.be/vgNHiHOwung

7. www.Sunpasit.go.th

8. mwi.anamai.moph.go.th

9. www.ylo.moph.go.th

10. www.nopparat.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อหนังสือและสื่อให้ความรู้สำหรับพนักงานให้การดูแล