คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 6/2564 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 การเข้าร่วมประชุม ICN 2021 Virtual Congress การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 74 (WHA 74) Report Agenda 15.2 Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล

         ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย