สภาการพยาบาลเปิดให้พยาบาลที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิรับวัคซีน Sinopharm******************************************************
ลงทะเบียนแบบสำรวจพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อขอสิทธิรับวัคซีน Sinopharm ได้ที่
https://forms.gle/asaj1K2kbae9Uy1F6

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้ประสานงานในวันและเวลาทำการ

ผู้ประสานงาน :
นางสาวโสรัจจ์ จันทรเสนีย์  โทร. 0 2596 7580
นางจิตรลดา มีหนุน โทร. 0 2596 7582
นางสาวกัญจ์ธนัญ คมรัตน์นนท์ โทร. 0 2596 7572