ขอเชิญชวนพยาบาลสมัครเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานพนักงานราชการพิเศษขอเชิญชวนพยาบาลสมัครเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานพนักงานราชการพิเศษ
ของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  ที่รุนแรงมากขึ้น จำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่และจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19  ส่งผลให้กำลังคนทางการพยาบาลขาดแคลนเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจากสภาการพยาบาล ในการสำรวจจำนวนพยาบาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจ้างงานพนักงานราชการพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี      

    **ลงทะเบียนได้ที่ https://register.tnmc.or.th/nroc/

    **สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

    **สแกนคิวอาร์โค้ด