สภาการพยาบาลกับภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโควิด 19 

 

 

 

 

 

 

 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการแพร่กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่ต้น ในภารกิจต่าง ๆ ดูแลจัดหาวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน รวมทั้งสนับสนุน เตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
   

   ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการดำเนินงานของสภาการพยาบาลเรื่องดังกล่าวได้ที่... สภาการพยาบาลกับภารกิจในการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตการระบาดของโควิด 19