ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569     

 

       สภาการพยาบาลได้ดำเนินการสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569 จำนวน 78 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569