ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโครงการผลิตพยาบาลในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปี 2564     โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า สภาการพยาบาลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564