ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2564 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

https://forms.gle/S3RfwMicwhdg9Div7

 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก)

https://zmall.link/VQaI7

 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี)

https://zmall.link/uYeYR

 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา)

https://zmall.link/jDZpf

 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

https://zmall.link/BQfh

 

คลิกเพื่อทำแบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

https://zmall.link/R7061

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร: ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 3/2564

ดาวน์โหลดเอกสาร: แบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร: แบบคัดกรองเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ ของศูนย์สอบอื่น ๆ