ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569          ขอเชิญสมาชิกสภาการพยาบาลร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยพร้อมเพรียง โปรดส่งบัตรเลือกตั้งให้สภาการพยาบาลหรือเลือกตั้งด้วยระบบ e-voting ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 

    

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่   http://www.tnmc.or.th/news/603