ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting)) กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 - 2569