พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ประจำปี 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้จำนวน 18 คน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561