พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ประจำปี 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้จำนวน 18 คน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้