สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี        รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาการพยาบาล ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสริมพลัง ให้กำลังใจในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 คลินิก ได้แก่ พีระสันต์คลินิกการพยาบาล มาลีคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ บ้านพยาบาลคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์