สภาการพยาบาลขอเชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมให้บริการสุขภาพปฐมภูมิระบบบัตรทอง         สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการระบบบัตรทองดูแลสุขภาพคนไทยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่วยยกระดับบริการปฐมภูมิในระบบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โทร 084 – 439 – 0137 / สปสช.ทั้ง 13 เขตสุขภาพ หรือ    สภาการพยาบาล โทร 02 – 596 -7572